Behandling

Verksamheterna kommer att sträva efter att främja utveckling och förändring genom relationsbyggande och en förutsägbar, tydlig struktur. Verksamheternas grundsyn bygger på ett psykodynamiskt synsätt där barndomens och uppväxtens år har betydelse för hur ungdomen agerar idag. Personalen kommer att ha ett kognitivt förhållningssätt i förhållande till ungdomens beteende i olika situationer.

Upplägget på behandlingen kommer att utgå ifrån varje enskild elevs behov, och kan därför variera. En genomförandeplan upprättas tillsammans med eleven och placerande instans så tidigt som möjligt, om möjligt redan innan boendet inleds där målsättningar sätts upp. Planen utgör underlag för behandlingen och utvärderas löpande i de månadsrapporter som skrivs till uppdragsgivaren.

Stor kraft läggs ner på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet. Vi tror att flera delar är viktiga för välmående, både kost, motion, sociala kontakter och att känna samhörighet.

Att ge ungdomar möjlighet till detta är vad vi strävar efter och på så sätt ge dom en god start i livet.

Vi värnar om ett nära och gott samarbete med vårdnadshavaren, då föräldrarollen är viktig för de ungdomar som placeras.

 

female-702961_1920 girl-204327_1920